Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:30 | e-mail: pp20@kedzierzynkozle.pl*** Kontakt: ul. Jana Brzechwy 82 | 47-230 Kędzierzyn-Koźle | tel/fax 77 482 83 18

Aktualności

Próbna ewakuacja

Dnia 3 października w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 została przeprowadzona próbna ewakuacja. Działaniami został objęty zarówno budynek szkoły jak i przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy obsługi wykazali się znajomością przepisów, dzięki czemu wszyscy użytkownicy ewakuowanych budynków sprawnie je opuścili.
Celem takich treningów jest wyrabianie prawidłowych nawyków u osób przebywających w danym budynku w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Próbna ewakuacja sprawdza stopień przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia, pozwala dostrzec błędy, które należy następnie omówić, by uniknąć ich podczas prawdziwego alarmu.
Sposób przeprowadzenia ewakuacji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r. Dz.U.2010.109.719

Anna Lissok- Sikorska

 

Nauczyciele muszą:

-znać stan liczebny klasy, z którą odbywają lekcję,
-zabrać ze sobą dziennik lekcyjny,
-zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji, np.: kolejność opuszczania sali - najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi wejściowych do sali, potem uczniowie z kolejnych ławek, aż do znajdujących się najdalej od wejścia, kolejność opuszczania piętra- na schody wchodzą najpierw uczniowie  klasy z sal będących najbliżej schodów, następnie z położonych dalej, aż po najbardziej odległe od schodów, kolejność opuszczania budynku szkolnego - zaczynając od najniższych pięter,
-uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, z którymi prowadzili zajęcia dydaktyczne,
-sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie,
-wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki,
-zadbać, aby uczniowie udali się we właściwym kierunku - wyznaczonego miejsca zbiórki,
-zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca,
-nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji.

Uczniowie:

Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:
- ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
- na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
- niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.
- po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się na boisku szkoły (w miejscu ewakuacji)


Created by Krzysztof Krawiec | Copyright © 2014 ZS-P nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu | stronę prowadzi Jolanta Krawiec